Integritetspolicy

Gäller från 2022-04-01

Pront Expo Projekt, org nr 556993-5108, nedan nämnt “vi”, “vår” eller “Expoprojekt” är ansvariga för behandling av personuppgifter i enlighet med de principer som beskrivs på denna sida. Expoprojekt är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker bland annat då vi tillhandahåller våra tjänster samt vid besök av webbplatsen expoprojekt.se

I denna integritetspolicy förklarar vi när och hur personuppgifter behandlas, på vilken laglig grund som behandlingen sker samt hur vi ser på lagring och skydd av dessa uppgifter.

När behandling av personuppgifter sker

För att du skall kunna använda vår webbplats, beställa våra tjänster eller kontakta oss så behöver vi behandla personuppgifter om dig.

Expoprojekt samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du besöker vår webbplats, ingår ett avtal eller köp med oss kring de tjänster vi levererar eller på annat sätt kontaktar oss. Informationen samlas in med syfte att avtal skall kunna slutföras och fullföljas och för att vi skall kunna tillhandahålla valda tjänster, erbjudanden och information. Vi kan även i vissa fall samla in och uppdatera befintliga adressuppgifter via tredjepartstjänster för adressuppdatering.
 

Vilka personuppgifter behandlas

För dig som webbplatsbesökare:

Expoprojekt samlar in information när du besöker expoprojekt.se. Detta gör vi för att kunna förstå hur webbplatsen används och för att förbättra innehåll och utseende. Informationen som samlas in är främst icke-identifierande information av den typ som webbläsare normalt skickar ut när en webbplats besöks. Din IP-adress är i vissa fall att betrakta som personlig identifierbar information som vi behandlar för att kunna granska användningen av våra tjänster.

Uppgifter som behandlas:

 • Typ av webbläsare
 • Typ av operativsystem
 • IP-adress
 • Språkpreferens
 • Hänvisande webbplats
 • Tidpunkt för besöket
   

Om du använder formulär på webbplatsen för att kontakta oss så behöver vi bland annat behandla:

 • Namn
 • E-postadress och/eller telefonnummer
 • Din aktivitet på vår webbplats
 • Vad ärendet gäller

 

För dig som är kund:

Expoprojekt behandlar information om dig som kund för att kunna uppfylla ingångna avtal, möjliggöra leverans och upprätthålla kommunikation.

De uppgifter som behandlas är:

 • Kundnummer
 • Företagsnamn
 • Organisationsnummer
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Vilka offerter, avtal och tjänster som du är knuten till
 • Utfärdade fakturor och betalningsstatus på dessa

 

Lagliga grunder för behandling av dina personuppgifter

Expoprojekt baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal rättsliga grunder.

Fullgörande av avtal och köp

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ingå i och fullgöra våra åtaganden i ett avtal och vid köp av våra tjänster. Exempelvis för att kunna informera rätt person innan leverans och fullgöra nödvändig kommunikation och för att kunna fakturera inblandade parter i uppdraget. Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna följa upp aktiva eller avslutade uppdrag.
 

Intresseavvägning

I en del fall utför vi behandling av dina personuppgifter baserat på en intresseavvägning. Exempelvis för att kunna kontakta dig med erbjudanden, genomföra säljaktiviteter och följa upp efter avslutat uppdrag.
 

Rättslig skyldighet

I vissa fall har Expoprojekt en rättslig skyldighet att behandla dina personuppgifter. Detta gäller bland annat för att kunna uppfylla lagkrav enligt bokföringslagen (1999:1078).

 

Samtycke

I undantagsfall behandlar Expoprojekt dina personuppgifter efter samtycke. Exempel på detta är när du kontaktar oss genom kontaktformulär på vår webbplats.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att behandlas av Expoprojekt. Utöver detta kan dina personuppgifter delas med betrodd tredje part som behandlar personuppgifter för vår räkning. Dessa företag agerar då personuppgiftsbiträden.

Till exempel behandlas dina personuppgifter av personuppgiftsbiträden som genomför vår fakturering och revision samt av IT- och systemleverantörer som levererar teknisk infrastruktur eller andra tekniska tjänster.

Expoprojekt med våra leverantörer och samarbetspartners behandlar primärt dina personuppgifter inom EU/EES. Om dina personuppgifter behandlas utanför EU/EES kommer Expoprojekt att tillse att en sådan överföring och behandling sker på ett säkert sätt och i enlighet med tillämplig lag.
 

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Expoprojekt vidtar löpande säkerhetsåtgärder för att kontinuerligt skydda dina personuppgifter. Vi skyddar databaser och interna system med brandväggar, lösenord och där det är tillämpligt, tvåfaktorsautentisering.

Endast ett fåtal användare har direkt tillgång till eventuella databaser och vi övervakar interna system efter tecken på intrångsförsök och liknande.
 

Hur länge vi lagrar dina uppgifter

Grundinställningen är att Expoprojekt aldrig kommer att spara dina personuppgifter längre än vad som behövs för att fullgöra de ändamål som angivits i denna integritetspolicy eller fortsatta säljaktiviteter. Undantaget är om vi behöver spara uppgifterna längre för att följa andra lagkrav eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en rättslig process.

 

Dina rättigheter

Du som registrerad har under vissa förutsättningar rätt att begära radering eller rättelse av dina uppgifter. Du har också rätt att invända mot Expoprojekts behandling och återkalla ett lämnat samtycke. För att kontakta oss kring dina rättigheter använder du enklast någon av kontaktvägarna som anges på vår webbplats.
 

Förändringar i integritetspolicyn

Expoprojekt kan när som helst förändra integritetspolicyn och meddelar då med rimligt varsel när en förändring är på gång.